Opis projekta

Raziskava, ki jo je naročila Evropska komisija, je pokazala, da že leta 2002 več kot 5 milijonov državljanov EU ni živelo v državi članici, katere državljanstvo so imeli, ampak v drugi državi članici. Ugotovljeno je bilo tudi, da je več kot 2,5 milijona nepremičnin v lasti zakoncev, ki običajno prebivajo v drugi državi članici (Zelena knjiga, COM (2006) 400 končno). Po podatkih Eurostata iz leta 2016 je nekaj več kot petina gospodinjstev v EU v letu 2014 vključevala vsaj enega migranta, ne glede na generacijo migranta ali njegovo poreklo (Prva in druga generacija migrantov – statistični podatki o gospodinjstvih). Poročila v letu 2017 so pokazala tudi, da je v letu 2015 v eno od 28 držav članic imigriralo 4,7 milijona oseb (od tega 2,4 milijona iz tretjih držav), medtem ko je iz držav članic EU emigriralo 2,8 milijona oseb (Statistični podatki o migracijah in migrantski populaciji). Iz navedenih podatkov je razvidno, da v EU obstaja veliko število čezmejnih družin. Glede na državljanstvo njihovih družinskih članov lahko govorimo o notranjih (izključno) EU družinah, mešanih EU družinah in ne-EU družinah. Čezmejne družine se med seboj poleg tega razlikujejo po svoji strukturi (tradicionalne nuklearne, razširjene, enostarševske, družine brez otrok), formalno-pravnem priznanju (sklenitev zakonske zveze, registracija, zunajzakonska skupnost) in spolni sestavi (heteroseksualna, homoseksualna). Veliko razlik je povezanih tudi z vrednotami ter kulturnimi in družbenimi pravili v državah, od koder prihajajo njihovi družinski člani. Prav zaradi omenjenih razlik vse čezmejne družine naletijo na podobne težave, ko se v svojem “vsakdanjem življenju” srečujejo s pravnimi vprašanji. Upoštevajoč omenjene družbene spremembe, so bile zakonodaji EU na področju mednarodnega zasebnega prava dodane Uredba (EU) št. 650/2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju in nedavni Uredba Sveta (EU) 2016/1103 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema ter Uredba Sveta (EU) 2016/1104 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti. Cilj projekta je pripraviti pripomočke za ozaveščene javnosti o novih zakonodajnih instrumentih in predvsem o njihovih specifičnih mehanizmih, ki naj zagotovijo višjo pravno varnost glede premoženjskih odnosov v čezmejnih družinah.