Opis projekta

EU-FamPro (angl. E-training on EU Family Property Regimes) je moč najbolje opisati kot mednarodni projekt na širšem področju družinskega prava, katerega namen je zagotoviti dolgoročno učinkovito uporabo prava EU za čezmejne pare v njihovih premoženjskih razmerjih v vsakdanjem življenju ali v okviru morebitnih pravnih postopkov ali sporov. Projekt temelji na sodobnih in inovativnih pristopih k izobraževanju in usposabljanju, kot sta npr. e-učenje (MOODLE) ali tečaji za samostojno učenje (angl. self-learning) (MOOC). Ti pristopi omogočajo, da projektni partnerji strokovnjakom, ki se v praksi srečujejo s premoženjskimi razmerji med zakoncema, zlasti v čezmejnih situacijah, ponudijo specializirano pravno znanje. S tega zornega kota predstavlja EU-FamPro praktično in v usposabljanje usmerjeno nadaljevanje uspešno zaključenega projekta PSEFS (angl. Personalized Solution in European Family and Succession Law). EU-FamPro namreč gradi na obsežnih raziskovalnih ugotovitvah projekta PSEFS in svoje rezultate pretvarja v obsežen, a praktično usmerjen spletni kurikulum za pravnike, npr. odvetnike, notarje, mediatorje, sodnike, ki pravo izvajajo v praksi. Tako kot njegovega predhodnika, EU-FamPro, ki se je pričel aprila 2021, prav tako financira (angl.) European Justice Programme.

Konzorcij, ki ga vodi Univerza v Camerinu (Italija), sestavljajo Litovski center za družbene vede (Litva), Univerza v Almeriji (Španija), Univerza v Ljubljani (Slovenija) in Univerza na Reki, Pravna fakulteta (Hrvaška). Ni namreč naključje, da projekt vključuje visokošolske in raziskovalne organizacije s področja prava. Služi namreč kot skupna platforma za ponujanje kakovostnih usposabljanj, izobraževalnih dogodkov in podpornih učnih gradiv za pravnike in to v trajnostni, dolgoročno dostopni e-obliki. Pred skoraj dvajsetimi leti, leta 2002, je več kot 5 milijonov državljanov EU prebivalo v državi članici, ki ni država članice njihovega državljanstva, medtem ko je bilo približno 2,5 milijona nepremičnin v lasti zakoncev v državah članicah, ki niso države članice EU. prebivališče (Zelena knjiga, COM 2006, 400 končno, str. 3). Poleg tega se je v letu 2015 po podatkih Eurostata v eno od (tedaj še) EU-28 preselilo nič manj kot 4,7 milijona ljudi. Od teh oseb se je znotraj EU preselilo 2,3 milijona ljudi. Tako je očitno, da v EU obstaja veliko število nadnacionalnih družin ali parov, ki potrebujejo pravno varnost in predvidljivosti v zvezi s svojimi pravicami in obveznostmi v čezmejnih razmerjih. Vrednote pravne varnosti in predvidljivosti je moč ustrezno zaščititi le, če imajo strokovnjaki, ki izvajajo veljavno zakonodajo, zlasti Uredbo Sveta (EU) 2016/1103 in Uredbo Sveta (EU) 2016/1104, odlično pravno znanje in druge spretnosti. EU-FamPRO bi tako moral pomembno doprinesti k zakoniti, enotni in pregledni, s tem pa učinkoviti uporabi področne zakonodaje EU.